GDPR

Vnitřní oznamovací systém - Whistleblowing

V souladu se Směrnicí EU č.2019/1937 ze dne 23.10.2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice EU), s platností ode dne 17.12.2021, a v souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, zavádí Základní umělecká škola Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace Vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“). Prostřednictvím VOS mají oznamovatelé možnost upozornit na možné protiprávní jednání, které má znaky trestného činu, přestupku či jinak porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Prací nebo jinou obdobnou činností se pro účely této směrnice rozumí zaměstnání.

1. Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání týkat, jsou:

2. Kdo může oznámení podat?

Oznámení může podat každá fyzická osoba, která je zaměstnancem Základní umělecké školy Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizace.

3. Příslušné osoby pro přijímání oznámení v rámci VOS:

Přijímat oznámení od oznamovatele v rámci VOS a vykonávat další činnosti s tím související je oprávněna pouze příslušná osoba. V ZUŠ Třinec je stanoveno s ohledem na zastupitelnost více příslušných osob, které přijímají oznámení, a to v následujícím pořadí:

  1. Kateřina Ciompová
  2. Ivana Žáková

4. Způsoby podání oznámení v rámci VOS

Prostřednictvím VOS může oznamovatel podat oznámení:

  1. písemně, v listinné podobě předat osobně příslušné osobě
  2. písemně prostřednictvím poštovních služeb doporučeným dopisem pro příslušnou osobu,
  3. elektronicky zasláním na zvlášť pro tyto účely zřízenou e-mailovou adresu, k níž má přístup pouze příslušná osoba: whistleblowing@zustrinec.cz
  4. ústně osobně pověřené osobě, o ústním podání bude vyhotoven písemný zápis.
  5. telefonicky, na telefon č. 558 997055, a to v pracovních dnech od 8:00-11:00

 

Pro oznamování podezření na protiprávní jednání v ZUŠ Třinec je možné využít i externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti: https://oznamovatel.justice.cz/