O škole

Základní umělecká škola Třinec

Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace je školou s dlouholetou tradicí (založena byla r. 1946). Základní umělecká škola je dlouhodobě známa vysokou kvalitou pedagogické práce. Učitelé školy poskytují svým žákům základy vzdělání ve vybraném uměleckém oboru, kultivují jejich osobnost po stránce umělecké a případně je připravují pro vzdělávání na konzervatořích, SŠ, VOŠ a VŠ uměleckého nebo pedagogického zaměření. Žáci školy se každoročně prezentují veřejnými koncerty, výstavami a vystoupeními, často se také zapojují do národních i mezinárodních uměleckých soutěží, v nichž pravidelně dosahují vynikajících výsledků.

Charakteristika

Škola je čtyř-oborová. Vyučujeme děti v hudebním, výtvarném, tanečním a literárně-dramatickém oboru. V hudebním oboru vyučujeme většinu běžných hudebních nástrojů a také zpěv. Ve výtvarném oboru vyučujeme kresbu, malbu, grafiku, keramiku a prostorovou tvorbu. V tanečním oboru učíme klasický, současný a lidový tanec. V literárně-dramatickém oboru vyučujeme dramatiku a slovesnost.

Absolventi školy

V klasických uměleckých oborech patří k bývalým žákům a absolventům školy, kteří se dokázali ve větší míře prosadit, např. klavírista Jaromír Klepáč, varhaník Petr Planý, televizní a divadelní režisér Radovan Lipus, zpěvačka Anna Butkiewicz, violista Pavel Peřina a mnoho dalších. V oblasti populárních uměleckých stylů a žánrů se proslavili např. tito bývalí žáci školy: zpěvačky Ewa Farna, Markéta Konvičková, Tereza Anna Mašková či Renata Drössler, dále zpěvák a muzikant Albert Černý a členové kapel Charlie Straight a Lake Malawi, klavíristé Michal Šupák či Beata Hlavenková, violoncellistka a zpěvačka Dorota Barová a mnoho dalších.

Partneři

Statutární město Třinec
Obec Bystřice

Nejčastější dotazy ke studiu na ZUŠ Třinec

Čím se liší studium na ZUŠ Třinec od kroužků a jiných volnočasových aktivit?

Výuka v Základní umělecké škole Třinec probíhá podle učebních plánů vypracovaných podle školního vzdělávacího programu (k nahlédnutí na těchto webových stránkách školy v sekci „dokumenty“). Výuku zajišťuje sbor kvalifikovaných pedagogů – absolventů konzervatoří či vysokých škol umělecko-pedagogického charakteru. Kontrolu školy provádí mj. Česká školní inspekce a její fungování je legislativně upřesněno vyhláškou o základním uměleckém vzdělání. Studium na základní umělecké škole je oproti kroužkům obvykle náročnější, podrobnější a systematičtější. Také se počítá s určitou mírou domácí přípravy žáka a se spoluprací zákonných zástupců se školou. Studium na naší škole není v žádném případě pouhé vyplnění volného času dítěte, tedy jen jakási odpočinková aktivita relaxačního charakteru.

Jak probíhá výuka v naší ZUŠ?

Výuka v ZUŠ probíhá v odpoledních hodinách. Den a přesný čas výuky si žák (případně zákonný zástupce) domlouvá na začátku školního roku přímo s vyučujícím předmětu. Výuka probíhá podle školního vzdělávacího programu ZUŠ Třinec (k nahlédnutí na webu školy v sekci „dokumenty“). Tento dokument upřesňuje náplň výuky, hodinové dotace i možnosti výběru vyučovaných předmětů. V hudebním oboru je tak součástí výuky nejen hra na zvolený nástroj (příp. zpěv) – obvykle 1 vyučovací hodina týdně, ale také výuka hudební teorie (nauka o hudbě), hra v souboru nebo orchestru apod. – také obvykle 1 vyučovací hodina týdně. Docházka do všech zvolených předmětů (tedy i nauka o hudbě, souborová hra atd.) je pro žáka povinná!

Od kolika let jsou přijímáni noví žáci ke studiu na ZUŠ Třinec?

Na naší škole začínají děti studovat nejčastěji zároveň s nástupem do povinné školní docházky, tedy v 6-7 letech, což je vzhledem k charakteru naší výuky i nejvhodnější. Běžně přijímáme také starší děti. Dle platné legislativy je možné přijmout i mladší děti, a to již od 5 let. Mladší děti (než 5 let) přijmout ke studiu nelze. Pro přijetí ke studiu se věk dítěte posuzuje vždy k 1. září daného školního roku.

Kdy a jak se přihlásit ke studiu na ZUŠ Třinec?

Ke studiu na naší škole jsou žáci přijímáni na základě výsledků talentové zkoušky, zjišťovány jsou předpoklady dítěte ke studiu. Zkouška probíhá každoročně v období měsíce června, přesnější termín a kritéria přijímání nových žáků jsou s předstihem zveřejňovány na webu školy v sekci „aktuality“. Před samotnou talentovou zkouškou je třeba, aby zákonný zástupce (nebo zletilý žák) vyplnil online přihlášku ke studiu (na webu školy v sekci „dokumenty“), tuto online přihlášku ke studiu lze vyplnit kdykoliv. Do konce června jsou na webu školy zveřejněni nově přijatí žáci, studium začíná v září (stejně jako výuka na ZŠ či SŠ).

Kolik stojí studium na ZUŠ Třinec a jakou formou lze tuto úplatu uhradit?

Úplata za vzdělávání (školné) je zveřejňována s předstihem na webu školy v sekci „dokumenty“. Částka se platí pololetně, přesnější informace o platbě dostanou zákonní zástupci mailem vždy na začátku každého pololetí. Pro každé pololetí je žákovi přiřazen nový variabilní symbol, s platbou je proto nutné počkat vždy až do obdržení informačního mailu.

Upozorňujeme rodiče, že ukončení studia je možné pouze k 31. 1. nebo 30. 6. daného školního roku. Proto se při odhlášení žáka v průběhu prvního nebo druhé pololetí (tedy mimo tyto uvedené termíny) úplata za vzdělávání (školné) nevrací! Poměrnou část úplaty (školného) lze vrátit pouze z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, a to po dohodě s vedením školy.

Co když nemáme vlastní hudební nástroj?

Některé hudební nástroje lze žákům ZUŠ Třinec zapůjčit domů za poplatek (částky jsou uvedeny na webu školy v sekci „dokumenty“, dokument „Školné“). Nabídka konkrétních hudebních nástrojů k zapůjčení žákům je samozřejmě omezena.

Kdy a jak se odhlásit ze studia na ZUŠ Třinec?

Dle školního řádu je možné ukončit studium na ZUŠ Třinec v případě, že o to písemně požádá zákonný zástupce žáka (nebo zletilý žák), a to pouze k 31. 1. nebo k 30. 6. daného školního roku. Toto písemné odhlášení je možné zaslat vedení školy také e-mailem, nemá předepsanou formu a nemusí (ale může) obsahovat důvody k ukončení studia.