Dokumenty

Dokumenty

Informace k vyplňování online přihlášky do ZUŠ Třinec

Vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec. On-line přihláška slouží pouze ke zjednodušení administrace. O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení, jehož termíny jsou zveřejněny na webu školy, a také s ohledem na kapacitu školy. V přijímacím řízení se mj. zjišťují předpoklady ke vzdělávání, podmínkou přijetí žáka ke studiu je vykonání talentové zkoušky. (podle § 2, Vyhlášky č. 71/2005 Sb., O základním uměleckém vzdělávání).

Při přijímacím řízení budou zákonní zástupci (případně zletilí žáci) vyzváni ke stvrzení platnosti přihlášky svým podpisem.

Věnujte prosím pozornost správnosti údajů při vyplňování, údaje budou vloženy do školní matriky. Kontaktní údaje zákonného zástupce (telefon a e-mail) budou sloužit k další komunikaci mezi školou a zákonným zástupcem žáka. Rodné číslo žáka je údaj povinný pro školní matriku.

Přihlášku do ZUŠ je oprávněn vyplnit pouze zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák. Odesláním online přihlášky prohlašujete, že vyplněné údaje jsou úplné a pravdivé, a vyjadřujete svůj souhlas s jejich zpracováním.

V případě jakýchkoliv dotazů k přijímacímu řízení nebo vyplňování online přihlášky prosím kontaktujte sekretariát školy (tel. 558 997 055 nebo osobní návštěvou).

Online přihláška ke studiu

Hodláte zadat své osobní údaje do formuláře na webu Základní umělecké školy, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizace se sídlem Třanovského 596, Staré Město, 739 61 Třinec, která nakládá s vašimi osobními údaji v souladu s platnými právními předpisy.

Podrobné informace o nakládání s osobními údaji naleznete zde.


 Průzkum spokojenosti zákonných zástupců s distanční výukou v ZUŠ Třinec

 Přijímací řízení ke vzdělávání v ZUŠ Třinec
 Školné pro školní rok 2023/2024
 Školní řád
 Školní vzdělávací program

Dokumenty Podstawowej Szkoły Artystycznej Trzyniec w języku polskim są udostępnione do wglądu w sekretariacie szkoły (Třanovského 596, Třinec).


Výroční zprávy

 Vyroční zpráva 2022-2023
 Vyroční zpráva 2021-2022
 Vyroční zpráva 2020-2021
 Vyroční zpráva 2019-2020
 Vyroční zpráva 2018-2019
 Vyroční zpráva 2017-2018
 Vyroční zpráva 2016-2017
 Vyroční zpráva 2015-2016
 Vyroční zpráva 2014-2015
 Vyroční zpráva 2013-2014
 Vyroční zpráva 2012-2013


Vlastní hodnocení školy

 Vlastní hodnocení školy 2007-2010


Česká školní inspekce

 Inspekční zpráva 2018
 Inspekční zpráva 2013