Aktuality

přijímání nových žáků pro školní rok 2019/2020

Vážení rodiče, k přijímacímu řízení nových žáků pro školní rok 2019/2020 se prosím dostavte v termínech pondělí 10. 6. 2019 – čtvrtek 13. 6. 2019, a to každý den od 14:00 do 17:00 na těchto místech:

•        Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596)

•        Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Třinec, Koperníkova 696)

Na pobočce v Bystřici (Bystřice 324) proběhne přijímací řízení v termínech pondělí 17. 6. 2019 a středa 19. 6. 2019 od 14:00 do 17:00.

Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“.

Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku (tu naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“). Upozorňujeme, že vyplnění online přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů.

Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 je 100 žáků. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn na webových stránkách školy v podobě seznamu přijatých žáků pod přiděleným identifikačním číslem (z důvodu ochrany osobních údajů), a to nejpozději do 28. 6. 2019. V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2019. Zákonný zástupce nezletilého uchazeče má právo nahlédnout do spisu a seznámit se s podklady před vydáním rozhodnutí a vyjádřit se k nim, a to v termínu 25.6.2019 v 13-16 hod. na sekretariátě školy (Třanovského 596).

Přijímacího řízení se musí osobně zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Tito uchazeči již nemusí znovu vyplňovat online přihlášku (ta zůstává i nadále v systému elektronické evidence), ale musí se přijímacího řízení znovu osobně zúčastnit.

Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího oboru nebo předmětu. To, zda žák již navštěvuje další hlavní obor nebo předmět, bude při přijímání posuzováno jako další pomocné kritérium hodnocení. Každoročně se ke studiu na naší škole hlásí větší počet zájemců, než můžeme přijmout. Abychom vyhověli co možná největšímu počtu zájemců, budeme v případě rovnosti hodnocení přijímat přednostně nové žáky, tedy ty, kteří ještě žádný další obor nebo předmět na naší škole nestudují.

 

Kritéria přijímacího řízení:

HUDEBNÍ OBOR:

Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo.

Hodnocena jsou tato kritéria:

● zpěv písně (intonace)

● opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch)

● opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)

 

VÝTVARNÝ OBOR:

Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce svědčící o jeho talentových předpokladech.

Hodnocena jsou tato kritéria:

•          kompozice výtvarného díla

•          spontánnost kresby

•          smysl pro barvu

•          základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka

 

TANEČNÍ OBOR:

Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv.

Hodnocena jsou tato kritéria:

•        rytmické cítění

•        pohybové předpoklady

•        taneční dispozice

•        taneční projev

•        interpretační nadání

 

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti.

Hodnocena jsou tato kritéria:

● přednes předem připraveného textu (poezie/próza)

● pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy)

● rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)