Aktuality

prezenční výuka "1+1" od 25.11.2020

Vážení rodiče,

od středy 25. listopadu 2020 je v ZUŠ povolena individuální prezenční výuka (tzn. jeden pedagogický pracovník a jeden žák), jinak probíhá i nadále distanční výuka (s možností individuálních konzultací dle rozhodnutí ředitele školy).

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je-li nezbytné, aby žáci při výuce viděli na ústa učitele, je možné ochranu nosu a úst výjimečně nahradit ochranným štítem, pokud je dodržena vzdálenost alespoň 2 metry od všech osob.

V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí žáci nosit roušku.

Z epidemiologického pohledu je zásadní zejména pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny, popřípadě každých 30 min.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky. Prosíme tedy rodiče, aby vstupovali do budovy školy jen v nutných případech (půjčování nástrojů, hotovostní platba školného apod.)

 

O dalších změnách v organizaci výuky vás budeme včas informovat.

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy