Aktuality

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec

Na základě vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, vydávám toto nařízení.

 

1. Hodnocení žáků na vysvědčení

Hodnocení žáků klasifikací na vysvědčení za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 bude vycházet:

a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy, 

b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky,

c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

 

Stupně prospěchu a celkové hodnocení budou zachovány v podobě, v jaké jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu ZUŠ Třinec.

Do zameškaných hodin na vysvědčení se započítají pouze hodiny zameškané při výuce ve škole (prezenční výuka).

 

2. Postupové zkoušky

Rozhodnutím ředitele se ruší postupové zkoušky (1.-6. r./I.st. a 1.-3.r./II.st.).

Do vyššího ročníku postoupí žáci, kteří budou na konci druhého pololetí hodnoceni

a. prospěl(a) s vyznamenáním

b. prospěl(a)

 

3. Závěrečné zkoušky (absolventi I., II. st. a SPD)

Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání v platném znění.

Studium I. a II. stupně a studia pro dospělé bude ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu vystoupení před zkušební komisí, hodnocení audio/video nahrávky vystoupení, autorské písemné práce, vystavení výtvarných prací na výstavě nebo on-line výstavě. Pokud není možné tyto formy zkoušky realizovat, bude hodnocení zkoušky vycházet ze školních aktivit žáka v průběhu školního roku.

Formu závěrečné zkoušky vybere učitel daného žáka po dohodě se zákonným zástupcem žáka a po schválení ředitelem školy.

 

 

V Třinci dne 14. 5. 2020

Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy