Aktuality

Aktuality

24

květen

Kolektivní výuka od 24. května 2021

Vážení rodiče, dle nařízení vlády od pondělí 24. května lze vyučovat skupinovou výuku v ZUŠ Třinec (nehudební obory, nauka o hudbě, souborové hry, hra v orchestru atd.) takto: 1. ve skupině do 10 žáků (včetně) lze učit neomezeně (bez nutnosti ze strany žáků/ zákonných zástupců doložit testování dítěte). nebo: 2. skupiny nad 10 žáků (tedy 11 a více) lze učit, pokud žák před každou touto hodinou:
- doloží, že absolvoval PCR test s negativním výsledkem (nejdéle před 7 dny) - doloží, že absolvoval antigenní test s negativním výsledkem (nejdéle před 72 hodinami) - doloží očkování proti koronaviru (a uplynulo od první dávky vakcíny minimálně 22 dnů, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka) - doloží, že prodělal onemocnění Covid-19 a neuplynulo více než 180 dnů od pozitivního testu - čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, že podstoupil testování v jiné škole nejdéle před 72 hodinami (vzor tohoto čestného prohlášení je v příloze). Prohlášení lze napsat v podobném znění i ručně. Děti do 6 let věku (včetně) nemusejí tyto doklady předkládat.
Ve všech případech bude stačit kopie originálních dokumentů. Pokud žák nedoloží žádný z výše uvedených dokumentů, nemůže mu být výuka tohoto skupinového předmětu umožněna. V tom případě bude žákovi poslán studijní materiál apod. (podle pokynů vyučujícího). V nejbližších dnech vás budou informovat učitelé kolektivní výuky, zda je vaše dítě v těchto předmětech vyučováno ve skupině nad 10 žáků a jestli je nutné tyto dokumenty z vaší strany předkládat. V případě nejasností s organizací těchto předmětů, kontaktujte prosím přímo učitele. Děkujeme za pochopení!
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

6

květen

Přijímání nových žáků!

Milé děti, vážení rodiče,
Základní umělecká škola v Třinci přijímá nové žáky ke studiu od školního roku 2021/2022.
Talentové zkoušky (zjišťování předpokladů ke vzdělávání) proběhnou v termínech 7.-10. června 2021 v odpoledních hodinách.
Vyplnit přihlášku (s rezervací termínu talentové zkoušky) lze na těchto webových stránkách v sekci Dokumenty (nebo klikněte zde).  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

5

květen

Prezenční výuka 3 žáků ve skupině od 10. 5. 2021

Vážení rodiče,
od pondělí 10. května 2021 bude dle mimořádného opatření vlády ČR umožněna v základních uměleckých školách Moravskoslezského kraje výuka 3 žáků v 1 skupině. V ZUŠ Třinec tedy bude od 10. května 2021 umožněna skupinová výuka max. 3 žáků dohromady (např. přípravné ročníky hudebního oboru, keyboard, zpěv, kytara a flétna). Maximální počet 3 žáků ve skupině lze případně využít také při konzultacích v kolektivní výuce. Navíc ve venkovním prostředí lze učit skupinu maximálně 20 žáků ovšem za podmínky doložení dokladu o testování žáka (příp. čestného prohlášení zákonného zástupce). O využití těchto možností při kolektivní výuce (nehudební obory, kolektivní předměty hudebního oboru jako např. nauka o hudbě, hra v orchestru, souborové hry atd.) by vás případně informovali přímo pedagogové. V případě jakýchkoliv dotazů mě prosím kontaktuje. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

27

duben

Hodnocení žáků v 2. pololetí školního roku 2020/2021

Vážení rodiče,  hodnocení žáků ve 2. pololetí šk. roku 2020/2021 bude probíhat podle platných dokumentů školy (školní řád, ŠVP). Tyto dokumenty jsou zveřejněny na webových stráýnkách školy (v sekci dokumenty).  Známka na vysvědčení na konci školního roku tedy bude stanovena na základě (viz ŠVP):
- klasifikace v průběhu školního roku (známky)
- posouzení úrovně prezentace práce žáka na veřejnosti, koncerty, vystoupení či výstavy (lze hodnotit také koncerty v distanční formě)
- úrovně splnění kritérií stanovených ročníkovými výstupy.  Podle pokynů MŠMT budeme při hodnocení žáka v hodnocení za 2. pololetí podpůrně vycházet také z těchto skutečností:  • účast žáka na distanční výuce;
• aktivita při distanční výuce (aktivní zapojení se do učení v distanční výuce);
• osvojení si nové dovednosti komunikovat v prostředí platforem (s učiteli i se spolužáky);
• řešení problémů spojených s distanční výukou, tvořivost, adaptabilita apod.;
• schopnost organizovat si čas a učení v podmínkách, v nichž žák výrazně přebírá odpovědnost za svou práci;
• jak si osvojil nové digitální kompetence související s distanční formou výuky;
• jak plnil zadané úkoly (včasnost, kvalita, ale i tvořivost apod.);
• zda žák dovednosti a znalosti osvojené při distanční výuce dokáže při dalším procesu učení používat. apod.    Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

13

duben

povolená výuka zpěvu od 19. dubna 2021

Vážení rodiče žáků pěveckého oddělení,  mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví s účinností od 19. dubna 2021 umožňuje zpěv v základních uměleckých školách (v rámci režimu výuky 1 na 1 nebo individuální konzultace). V ZUŠ Třinec budeme proto od 19. dubna 2021 učit také žáky zpěvu (1 učitel a 1 žák).  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

9

duben

Individuální výuka 1+1 od 12. 4. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 12. dubna 2021 je v ZUŠ Třinec (na základě mimořádných opatření Vlády ČR) obnovena prezenční výuka (výuka ve škole), a to za následujících podmínek: - prozatím je povolena pouze individuální výuka (1 žák + 1 učitel) kromě zpěvu a individuální konzultace; výuka zpěvu a předmětů kolektivní výuky pokračuje formou distanční výuky (bližší informace vám podají na vyžádání učitelé) - žáci ZUŠ nebudou testováni antigenními nebo jinými testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 (naopak povinně budou testováni zaměstnanci ZUŠ, a to pedagogové i nepedagogové) - povinné je nošení ochranných prostředků dýchacích cest:  děti do 15 let mohou nosit roušku, ostatní osoby musí povinně používat respirátor nebo nanoroušku (dle norem FFP2, KN 95) - vstup ostatních osob do prostor ZUŠ (mimo žáky a zaměstnance školy) je možný jen v nezbytně nutných případech! Podrobněji budou všechna pravidla týkající se provozu školy od 12. dubna 2021 zpracována v dodatku školního řádu č. 2, který bude v nejbližších dnech uveřejněn k prostudování těchto webových stránkách školy (v sekci "Dokumenty"). Děkujeme za dodržování všech opatření! V případě jakýchkoliv důležitých změn vás budu ihned informovat. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

16

březen

Filmová soutěž "Poznávám svůj region"

Máte rádi film? A už jste zkoušeli nějaký vytvořit? Máte jedinečnou možnost zúčastnit se filmové soutěže! Více informací naleznete v přiloženém plakátku. Přejeme pevnou ruku a kreativní pohled na svět :)

15

únor

výtvarná soutěž "Tata robi ve werku"

Milí žáci,  pro všechny zájemce je tady nová výtvarná soutěž! Podrobnosti najdete zde  

28

leden

Pololetní vysvědčení

Vážení rodiče, dnešním datem (28. ledna 2021) se uzavírá 1. pololetí školního roku a v tuto dobu se obvykle žákům rozdává pololetní vysvědčení. Současná situace nám to ale nedovoluje. Zákonní zástupci budou proto s výsledky vzdělávání svých dětí za 1. pololetí seznámeni takto: 1. Zákonní zástupci si mohou zjistit známky na vysvědčení svých dětí v elektronické žákovské knížce. Přihlašovací údaje byly dnes v e-mailu odeslány všem zákonným zástupcům, kteří doposud elektronickou žákovskou knížku nepoužívali (e-mail s názvem: „Přihlašovací údaje“). Používání elektronických žákovských knížek pro rodiče není povinné, přináší ale celou řadu výhod. Veškeré informace lze zjistit na našich webových stránkách (v záložce „Klasifikace“): http://www.zustrinec.cz/klasifikace  2. Na vyžádání vám informace o prospěchu vašich dětí podají přímo učitelé (e-mailem, telefonicky apod. podle domluvy) 3. Při obnovení prezenční výuky (ve škole) dostanou žáci v první možné hodině vytištěný výpis z vysvědčení (s klasifikací za 1. pololetí). Na konci školního roku pak žáci dostanou řádné vysvědčení (s klasifikací za celý školní rok), přípravné ročníky dostávají potvrzení o studiu.   Děkujeme za pochopení a za přízeň! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

28

leden

prodloužení distanční výuky od 1. února 2021

Vážení rodiče, výuka žáků v ZUŠ Třinec bude od 1. února 2021 i nadále probíhat na základě vládních opatření distančně (na dálku). O jakýchkoliv změnách vás budu okamžitě informovat.
Děkujeme za pochopení a za přízeň!
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

23

leden

prodloužení stávajících opatření od 25. ledna 2021

Vážení rodiče,
vládním opatřením byla prodloužena opatření pro oblast školství. Provoz všech škol v týdnu od 25. ledna 2021 tak bude pokračovat ve stejném režimu jako doposud.
V ZUŠ Třinec proto budeme pokračovat v distanční výuce.
O případných úpravách provozu škol od 1. února 2021 rozhodne vláda ČR ve středu 27. ledna 2021. O dalších změnách vás budeme informovat.
Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

8

leden

prodloužení distanční výuky do 22. ledna 2021

Vláda ČR dne 7. ledna 2021 schválila prodloužení stávajících opatření v oblasti školství, a to do 22. ledna 2021. Provoz škol v období do 22. ledna 2021 bude probíhat ve stejném režimu jako doposud.  Pedagogové ZUŠ Třinec budou tedy i nadále pokračovat v distanční výuce. O dalších změnách vás budeme informovat.  Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy Pro odkaz na stránky MŠMT klikněte zde!  

7

leden

spokojenost rodičů v distanční výukou v ZUŠ

Vážení rodiče, zveřejňujeme vyhodnocení dotazníku „Průzkum spokojenosti zákonných zástupců s distanční výukou v ZUŠ Třinec“. Všem zákonným zástupcům žáků ZUŠ Třinec byl dne 16.12.2020 odeslán e-mailem dotazník, týkající se distanční výuky v ZUŠ Třinec. Z celkového počtu 855 žáků odpovědělo 268 zákonných zástupců, tedy přibližně třetina rodičů. Výsledky dotazníku jsou zpracovány v přiloženém dokumentu: Pro otevření dokumentu kliněte zde! Děkujeme všem rodičům za účast v dotazníku. Vedení školy      

4

leden

vernisáž VO na magistrátu města Třince

Na Magistrátu města Třinec je nyní k vidění výstava žáků výtvarného oboru s názvem "SELFINA". Výstava zahrnuje práce nejmenších žáků a studentů II. stupně naší ZUŠ, pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové. Zobrazuje cestu k portrétní kresbě přes znalost sebe a použitého materiálu, kresebné etudy, grafické hry či práce v prostoru s obsahovým přesahem. Výstavu si můžete prohlédnout na třetím podlaží magistrátu, a to po dobu 2 měsíců. 

29

prosinec

Distanční výuka od 4. ledna 2021

Vážení rodiče, krizovým opatřením Vlády České republiky ze dne 23. prosince 2020 se bohužel opět omezuje osobní přítomnost žáků a studentů ve školách, a tedy i v základních uměleckých školách. Podle tohoto opatření bude v ZUŠ Třinec v týdnu od 4. do 10. ledna 2021 probíhat výuka distančním způsobem. O dalším vývoji situace vás budu opět informovat. Informace na webu ministerstva školství naleznete zde.
Vážení rodiče, i v souvislosti s výše uvedeným opatřením vás prosím o vyplnění dotazníku ohledně vaší spokojenosti s distanční výukou, pokud jste tak ještě neučinili.  Opětovné zavedení distanční výuky nás netěší, ale snažíme se, aby výuka probíhala co možná nejvíce účelně, smysluplně a také k vaší spokojenosti. A s tím nám právě velmi pomůže tento dotazník, kde můžete navrhnout své náměty, zlepšení apod. Vyplnění dotazníku vám zabere jen malou chvilku a dotazník je plně anonymní. Pro vyplnění dotazníku klikněte zde!   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy  

28

prosinec

Nesem vám noviny

Milí rodiče, zveřejňujeme zde koledu "Nesem vám noviny" v provedení Martina Chodúra, žáků a učitelů ZUŠ Třinec. Jako hosté účinkují také žáci PSM Jastrzębie-Zdrój (Polsko). Aranžmá skladby: Irena Szurmanová. pro spuštění videa klikněte zde! Účinkují: Martin Chodúr (sólový zpěv), pěvecký sbor: Adéla Heczková, Amálie Kotasová, Anita Bielan, Kateřina Kubaczková, Anna Böhm, Anna Orlivová, Bára Javorková, Agata Bartnická, Dorota Bartnická, Daniel Pustowka, Helena Pustowková, Dorota Kaletová, Eliška Anastasovská, Ellen Bolek, Ema Vavříčková, Franciszek Bubik, Ivana Przywarová, Izabela Bolek, Jana Mrajcová, Jolanta Niemiec, Klára Sikorová, Kloe Kochová, Marek Szewczyk, Martina Honzáková, Monika Sikorová, Natalie Rakowská, Rút Borská, Sára Macoszková, Šárka Labajová, Tea Szpyrcová, Tereza Kraus, Tereza Stonawská, Magdalena Wierzgoń, orchestr: Ellen Klodová (sólo housle), Agata Kantorová (housle), Daniel Kloda (housle), David Wrzecionko (housle), Jakub Klus (housle ), Jan Heczko (housle),Pavel Cichy (housle), Izabela Bolek (housle), Patrik Rajca (housle), Tereza Kostková (housle), Anna Sikorová (housle), Mikołaj Białoń (housle), Patrik Bazgier (housle), Krystian König (housle), Alena Kostková (viola), Krystyna Bezecny-Przyhoda (viola), Daniel Sikora (violoncello), Martina Valíčková (violoncello), Teresa Jopková (violoncello), Tomáš Ryšan (violoncello), Anita Bielan (keyboard-pikola), Pavla Kantorová (flétna), Wojtěch Bureš (klarinet), Wioleta Matyjasek (hoboj) - PSM Jastrzębie-Zdrój (Polsko), Viktoria Matuszek (fagot) - PSM Jastrzębie-Zdrój (Polsko), Marek Kaleta (horna), Dawid Folwarczny (keyboard-tuba,horny), Anna Böhm (keyboard-harfa), Vojtěch Szkandera (keyboard-glockenspiel), Michal Chodura (bas. kytara a kontrabas), Krystian Kubín (trinagl), Erik Prengel (wind chimes). Klip je vytvořen z videí, která žáci nahráli během distanční výuky školního roku 2020/2021 převážně v domácím prostředí. Mix skladby a střih videa: Jiří Zabystrzan. Na videoklipu se dále podíleli: Daniel Kloda, Filip Macura, Ariel Zmuda a Daniel Olejník. Děkujeme všem žákům a rodičům za spolupráci!!!

17

prosinec

volné dny 21. a 22. prosince 2020

Vážení rodiče, opatřením ministerstva školství jsou dny pondělí 21. prosince a úterý 22. prosince 2020 pro žáky základních škol, středních škol, konzervatoří a základních uměleckých škol stanoveny jako volné dny. V těchto dnech tedy nebude probíhat v ZUŠ Třinec prezenční ani distanční výuka. Děkuji za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

16

prosinec

Průzkum spokojenosti s distanční výukou v ZUŠ Třinec - dotazník

Vážení rodiče,
pevně věříme, že se stávající epidemická situace nezhorší natolik, aby vláda opět uzavřela prezenční výuku v ZUŠ (výuku ve škole) a my bychom byli opět nuceni učit distančně (na dálku). Pokud by ale k tomu někdy v budoucnu došlo, rádi bychom znali váš názor na naši dosavadní distanční výuku. Rádi bychom věděli, v čem se máme zlepšit a co máme změnit, nebo naopak s čím jste spokojeni a co vám vyhovuje. Prosíme vás tedy o vyplnění následujícího krátkého dotazníku. pro vyplnění dotazníku klikněte zde Jde o hodnocení za období tzv. druhé vlny pandemie, tedy přibližně za období října a listopadu 2020. Vyplnění dotazníku je z vaší strany naprosto anonymní. Nebojte se proto uvést svůj upřímný názor, i když bude kritický. Na druhou stranu uvítáme i pochvalné reakce, věříme, že si je učitelé za svou práci zaslouží. O vyplnění dotazníku vás prosíme do konce tohoto kalendářního roku. Za vaše názory vám velmi děkujeme! Vedení ZUŠ Třinec

15

prosinec

Vánoční "online" koncert 2020

Milí rodiče, vánoční koncert ZUŠ Třinec, který každoročně naše škola v tomto čase pořádá, proběhl letos poněkud méně obvyklým způsobem. Vzhledem k epidemickým opatřením se koncert ve dnech 14. - 15. prosince 2020 v evangelickém kostele v Třinci pouze nahrával, a to neveřejně, bez účasti publika. Na vystoupení žáků se podíleli tito pedagogové: Mgr. K. Bezecny Pzyhoda, T. Kaleta, DiS., MgA. A. Zmuda, Mgr. D. Szymeczková, Ing. K. Libosková, Mgr. A. Böhm, Mgr. E. Pustowková, D. Sedláčková, DiS., Mgr. K. Lazarová, L. Kaletová, Mgr. P. Heczko, PH.D., Mgr. M. Krhutová, Mgr. et BcA. P. Masaříková a BcA. Radek Morcinek.   Pro shlédnutí videa klikněte zde!

10

prosinec

Adventní koncert ZUŠ Třinec - pobočka Bystřice

Zveřejňujeme adventní koncert žáků a učitelů ZUŠ Třinec - pobočky Bystřice. Koncert se uskutečnil ve čtvrtek 10. prosince 2020. Vzhledem k epidemickým opatřením se koncert nahrával neveřejně, bez účasti publika. pro shlédnutí klikněte zde!