Aktuality

Aktuality

29

květen

Potvrzení pokračování ve studiu na ZUŠ Třinec od 1. září 2020 (šk.rok 2020/2021)

Vážení rodiče, jako každým rokem potřebujeme i nyní zjistit, kteří žáci budou v dalším školním roce pokračovat ve studiu na naší škole. Je to pro nás velmi důležitá informace, mj. i pro počet nových žáků, které můžeme přijmout ke studiu.  Letos tuto skutečnost zjišťujeme nově pomocí internetového dotazníku (odkaz níže), vyplnění vám zabere opravdu jen malou chvíli. Velmi vás prosíme o vyplnění a odeslání tohoto dotazníku nejpozději do 14.6.2020. Vaše odpovědi budeme považovat za závazné, ale chápeme a budeme respektovat, že se na začátku září ještě situace může u některých žáků změnit.  Pro otevření dotazníku prosím klikněte na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2K7HpawlJMYxqaBl6n3jatFKt9bxrU0pRyJpc7CxzWcCiBA/viewform?usp=sf_link
Za vyplnění a odeslání dotazníku Vám předem děkuji!
Odkaz na dotazník jsme poslali zákonným zástupcům pomocí e-mailu a zveřejňujeme jej také na školním facebooku.  Mgr. Jiří Zabystrzan
ředitel školy 

19

květen

Fotografická soutěž "Poznávám svůj region"

Zveme všechny žáky k účasti ve fotografické soutěži! Více informací naleznete v plakátu.

18

květen

Obnovení prezenční výuky v ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, milí žáci, v současné době již je opět obnovena prezenční výuka (výuka ve škole) v ZUŠ Třinec, a to ve všech oborech a na všech pobočkách školy. Upozorňuji, že osobní účast žáků ve vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Žákům, kteří do konce školního roku nenastoupí k prezenční výuce (ve škole), bude nadále umožněna distanční výuka (na dálku).  Nově je v platnosti dokument "Provozní a hygienické podmínky v Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci". Tento dokument jsou povinni si prostudovat všichni zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro prezenční formu výuky svých dětí. Dokument byl poslán všem zákonným zástupcům e-mailem, je také ke stažení na webových stránkách školy (v sekci Dokumenty) a je k prostudování na sekretariátu školy (Třanovského 596) a také u vedoucích poboček.  Děkuji vám za přízeň a shovívavost v této nelehké situaci!   Mgr. Jiří Zabystrzan

18

květen

informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

14

květen

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec Na základě vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, vydávám toto nařízení.   1. Hodnocení žáků na vysvědčení Hodnocení žáků klasifikací na vysvědčení za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 bude vycházet: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,  b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.   Stupně prospěchu a celkové hodnocení budou zachovány v podobě, v jaké jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu ZUŠ Třinec. Do zameškaných hodin na vysvědčení se započítají pouze hodiny zameškané při výuce ve škole (prezenční výuka).   2. Postupové zkoušky Rozhodnutím ředitele se ruší postupové zkoušky (1.-6. r./I.st. a 1.-3.r./II.st.). Do vyššího ročníku postoupí žáci, kteří budou na konci druhého pololetí hodnoceni a. prospěl(a) s vyznamenáním b. prospěl(a)   3. Závěrečné zkoušky (absolventi I., II. st. a SPD) Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. Studium I. a II. stupně a studia pro dospělé bude ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu vystoupení před zkušební komisí, hodnocení audio/video nahrávky vystoupení, autorské písemné práce, vystavení výtvarných prací na výstavě nebo on-line výstavě. Pokud není možné tyto formy zkoušky realizovat, bude hodnocení zkoušky vycházet ze školních aktivit žáka v průběhu školního roku. Formu závěrečné zkoušky vybere učitel daného žáka po dohodě se zákonným zástupcem žáka a po schválení ředitelem školy.     V Třinci dne 14. 5. 2020 Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

18

březen

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s uzavřením všech škol vám v ZUŠ Třinec nyní nabízíme jiný způsob vzdělávání, a to výukou z domova na dálku, tzv. distančním vzděláváním. Jedná se o vzdělávání zejména prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, chat, videohovory, posílání výukových materiálů, audio a video záznamů, telefonicky apod. - podle možností jednotlivých pedagogů, rodičů i žáků).
V současné době vás a vaše děti oslovují učitelé naší školy s nabídkou tohoto způsobu vzdělávání, které v případě vašeho zájmu můžou vaše děti využít. Děkuji předem za vaši spolupráci a přeji všem hodně sil, zdraví a pozitivního myšlení v této nelehké situaci! S pozdravem
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

10

březen

UZAVŘENÍ ZUŠ

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto opatření bude Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (včetně všech poboček) uzavřena, a to od středy 11. 3. 2020 až do odvolání! K dalšímu vývoji této situace sledujte prosím naše webové stránky (www.zustrinec.cz) a školní profil na facebooku. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

3

březen

KORONAVIRUS - informace

Vážení rodiče,
na pokyn zřizovatele školy (KÚ MSK Ostrava) vyzývám tímto žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.
Aktuálně jsou jako rizikové oblasti Itálie označeny (podle zprávy KHS MSK): Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. Zároveň prosím zákonné zástupce, aby pokud možno nevstupovali do prostor ZUŠ Třinec (a všech poboček školy), pokud to není nezbytně nutné! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

10

únor

Okresní kolo soutěže Základních uměleckých škol 2019/2020

Zveřejňujeme výsledky okresního kola. Všem našim žákům i jejich pedagogům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech!!!

15

leden

Ředitelské volno dne 15.1.2020 v hlavní budově budově ZUŠ Třinec ul. Třanovského

Vážení rodiče, oznamuji vám, že v termínu středa 15. ledna 2020 vyhlašuji ředitelské volno, a to z důvodu přerušení dodávky pitné vody (havárie na vodovodní síti). Z hygienických důvodů není v tento den možné řádné zajištění výuky. 
Ředitelské volno vyhlašuji pouze na hlavní budově školy (ul. Třanovského 596, Třinec), kde bude dodávka pitné vody přerušena. Na ostatních pobočkách (ul. Koperníkova a Bystřice) proběhne výuka bez omezení. 
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

9

leden

ples ZUŠ a SRPŠ

Vážení rodiče a přátelé ZUŠ Třinec, srdečně Vás zveme na ples! Doplujte a zakotvěte na náš tradiční školní ples ZUŠ a SRPŠ Třinec, tentokrát v námořnickém stylu, v pátek 7.2.2020 v 19:00 hodin v Czytelni-Čítárně ve Vendryni.
Vítr do plachet Vám přivane živá hudba pod velením kapitána Jiřího Zabystrzana.
Můžete se těšit na tombolu o pirátský poklad, námořnický bar, program s překvapením, občerstvení a skvělou zábavu.
V ceně 450 Kč je zahrnuta večeře a místenka.
Doporučený dress code: dle vlastní fantazie s námořnickým nádechem. Rezervace vstupenek na tel. čísle 608 123 406 Budeme Vám také vděční za jakoukoliv pomoc a podporu při přípravě plesu. Tuto prosbu vám zasíláme mailem a děti ji obdrží také od svých učitelů.
Nabídku formy pomoci či podpory pošlete prosím na emailové adresy:
Darina Szymeczková: darina.szymeczkova@seznam.cz;
Iwona Burešová-Wania: ibwania@zustrinec.cz
nebo odevzdejte učitelům do pátku 24.1.2020.  Jako každý rok bude výtěžek z prodeje vstupenek a občerstvení použitý ve prospěch dětí a školních aktivit. Přejeme Vám všechno dobré v novém roce.
Těšíme se na setkání na plese a za jakoukoliv pomoc s organizací už nyní děkujeme.   Rada SRPŠ při ZUŠ Třinec a vedení školy. 

17

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ Třinec (2019)

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl tradičně dějištěm našeho vánočního koncertu, který se konal dne 17.12.2019. Krásná vánoční vystoupení předvedli žáci, učitelé a další pozvaní hosté (mj. také žáci ze spřátelené hudební školy v polském městě Jastrzebie-Zdrój).  Koncert mívá každoročně velkou návštěvnost a velmi příznivý ohlas veřejnosti.    Záznam z celého koncertu můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/watch?v=aP1vh5F4XOE

11

prosinec

Adventní koncert ZUŠ Třinec - pobočka Bystřice (2019)

Dne 11.12.2019 proběhl v evangelickém kostele v Bystřici každoroční adventní koncert. Představily se různé soubory a sólisté a v závěru také školní orchestr naší školy. Jako hosté vystoupili také žáci spřátelené školy PSM Jastrzebie-Zdroj. Koncert zorganizoval a mluveným slovem prováděl vedoucí bystřické pobočky, p. uč. Petr Vondráček, DiS. 

27

listopad

17. listopad: 30 let svobody

Písněmi Karla Kryla, Marty Kubišové a kapely Golden Kids si připomněli výročí sametové revoluce žáci, bývalí žáci a učitelé ZUŠ Třinec. V rámci akce města "30 let svobody" před KD Trisia a.s. vystoupili ve složení: Martina Honzáková, Radek Morcinek, Darina Szymeczková, Jan Šimka, Jiří Zabystrzan, Daniel Böhm a Pavel Pilch. Mnozí žáci a učitelé naší školy poté vystoupili také v rámci dalších čísel programu, a to s dechovým orchestrem Oldřichovice a společným vystoupením pěveckých sborů Ireny Szurmanové a sboru Martinů. foto: Marek Džupin

28

září

Den otevřených dveří Krajského úřadu MS kraje v Ostravě

Informujeme vás o konání dne otevřených dveří pořádaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě. Akce se koná 28. 9. 2019, v době od 10 do 14 hodin, letos na téma „30 let od sametu 1989 - 2019“.

2

září

Rozvrh hodin kolektivní výuky (HO, Třinec)

Zveřejňujeme zde rozvrh hodin předmětu Nauka o hudbě a předmětů kolektivní výuky (Souborová hra, Hra v orchestru apod.) hudebního oboru na budově vTřanovského v Třinci. 

21

srpen

Zahájení školního roku 2019/2020 pro nové žáky

Vážení rodiče, zahájení školního roku 2019/2020 pro nově přijaté žáky proběhne takto:    - hudební obor, Třinec: v pondělí 2. 9. 2019 ve 14,00 hodin v ZUŠ Třinec, ul. Třanovského 596 v koncertním sále - hudební obor, pobočka v Bystřici: v pondělí 2. 9. 2019 ve 14,00 hodin v ZUŠ Bystřice, v koncertním salónku - nehudební obory (výtvarný, taneční, literárně-dramatický): v pondělí 2. 9. 2019 v 15,00 hodin v ZUŠ Třinec, ul. Koperníkova 696 (vedle 5. ZŠ).   Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

5

srpen

Šablony ZUŠ Třinec

Naše ZUŠ realizuje projekt s názvem „Šablony ZUŠ Třinec“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011542. Projekt je spolufinancovaný Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Podrobnější informace jsou uvedeny zde: www.zustrinec.cz/sablony/  

27

červen

SEZNAM NOVĚ PŘIJATÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Vážení rodiče, ve dnech 10. – 19. června 2019 proběhly přijímací zkoušky do všech oborů a na všech pobočkách ZUŠ Třinec. O přijetí nebo nepřijetí žáka ke studiu rozhodlo vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zjištění předpokladů ke vzdělání - úspěšné vykonání talentové zkoušky a doporučení přijímací komise). Dalším kritériem byla kapacita školy (maximální počet žáků) a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Velmi nás těší velký zájem o studium na naší škole. Z kapacitních důvodů však nemůžeme všechny uchazeče o studium přijmout. Každoročně se však stává, že se v průběhu letních prázdnin a měsíce září někteří žáci ještě odhlásí ze studia, a můžeme pak přijmout další uchazeče ke studiu. V takovém případě nás nemusíte kontaktovat, vyplňovat další přihlášky, podávat odvolání apod., ale budeme vás kontaktovat podle údajů na přihlášce. U žáků, kteří měli v přihlášce uvedenou i další variantu nástroje (např. "klavír nebo kytara" apod.) vám na vyžádání můžeme sdělit mailem (info@zustrinec.cz) nebo telefonicky (558997055), na který nástroj bylo vaše dítě přijato. Pokud nemáte z jakéhokoliv důvodu zájem o studium na naší škole, přestože vaše dítě bylo přijato, sdělte nám prosím tuto skutečnost co nejdříve mailem (info@zustrinec.cz). Budou tak moci být přijati další zájemci o studium. V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás kontaktujte. Děkujeme za pochopení. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel ZUŠ Třinec      Seznam nově přijatých žáků pro školní rok 2019/2020 (zveřejněný pod přiděleným identifikačním číslem): hudební obor: 266         384         409         457         482         485         486         497         508         509         510         511         512         513         515         517         527         528         530         533         535         536         537         543         545         547         553         555         556         561         565         568         569         570         573         577         578         582         583         588         590         591         593         595          596         604         606         609         610         613         619         621         623         628         630         631         632         633         634         635         636         637         641         643         644         645         647         648         650         651         653         654         655         660         661         662         667         672         673         680         683         685         688         691           výtvarný obor: 121         315         342         376         378         403         419         477         483         495         518         538         554         580         592         616         618         646         658         675         678         686 literárně-dramatický obor: 563         674         681 taneční obor: 516         603         540         584         564         581         638         664         689         690                        

13

červen

Talent 2019

Úspěchy mladých talentů nemohou zůstat bez povšimnutí. Osmdesát šest mladých lidí proto získalo ocenění města Třince a Třineckých železáren za to, že své vědomosti a um proměňují za úspěchy na soutěžích a reprezentují region po celé republice. Slavnostní vyhodnocení talentovaných žáků proběhlo ve čtvrtek 13. června v kulturním domě Trisia.  Nominace na ocenění svých nejlepších mohly podávat jak třinecké školy, tak tělovýchovná jednota, umělecké školy, dům dětí a mládeže a další organizace pracující s dětmi a mládeží. Ocenění udělované statutárním městem Třinec si v letošním roce slavnostně převzalo 21 žáků, kteří vynikají svými výsledky nejen ve škole, ale jsou úspěšní i v oblasti sportu, kultury, v hudbě, literatuře nebo v přírodních vědách. Za naší školu byli nominováni a ocenění získali Filip Böhm ze třídy Bc. Filipa Macury a Vojtěch Špiller ze třídy Česlava Pomykacze, Dis. Celým slavnostním odpolednem provázel Petr Šiška a v programu vystoupil školní Big-Band pod vedením ředitele ZUŠ Jiřího Zabystrzana.