Aktuality

Aktuality

15

červen

Malování na zeď u Třineckých železáren

Během víkendu 13. – 14. června 2020 se nádhernou akcí prezentoval výtvarný obor naší ZUŠ pod pedagogickým vedením Mgr. Beaty Martinkové a Mgr. Markéty Hlavničkové. Více než 80 žáků naší školy se zapojilo do malování na zeď na ulici Závodní směrem k hlavní bráně Třineckých železáren. Na této zdi se tak během víkendu objevily krásné velkoformátové malby (2m x 7m) jako poděkování lidem, kteří čelili nákaze koronaviru v první linii. Žáci zpracovali témata jako pracovníci složek IZS, zdravotníci, prodavačky, řidiči MHD, ženy šijící roušky atd. Akce proběhla v rámci projektu EU "Šablony ZUŠ Třinec" a ve spolupráci s Třineckými železárnami, které zajistily jak výtvarný materiál, tak náročná dopravní a bezpečnostní omezení nutná k realizaci této mimořádné akce. Třineckým železárnám tak patří naše velké poděkování! Akce se setkala s velkým zájmem médií (ČT, ČR Radiožurnál i regionální média) – reportáže na ČT24 si můžete pustit zde: (v časech 2:33:10 a 3:18:30) https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10441287766-studio-6-vikend/220411010120614

8

červen

Aktuální informace k přijímacímu řízení 2020

Milí zájemci o studium na ZUŠ Třinec, přijímání nových žáků proběhne v průběhu příštího týdne od 8. června 2020. K talentové zkoušce se prosím dostavte v termínu, čase a na budovu/pobočku školy podle vašeho výběru v online přihlášce. Podle pokynů ministerstva zdravotnictví bude každý zákonný zástupce vyzván k podpisu písemného čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění u něj a jeho dítěte (mezi příznaky patří např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Toto čestné prohlášení je také možné vytisknout předem a podepsané přinést s sebou (dokument byl poslán zákonným zástupcům mailem).  Prosíme všechny děti a jejich zákonné zástupce, aby se přijímacího řízení osobně zúčastnili pouze tehdy, pokud se v daném termínu budou cítit zdravotně v pořádku, tedy bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění. Pokud se v termínu talentové zkoušky nebudete cítit zdravotně v pořádku, kontaktujte prosím telefonicky níže uvedené pedagogy (nejlépe v dopoledních hodinách). Bude domluven náhradní způsob talentové zkoušky na dálku (online videohovorem přes Skype, WhatsApp, telefonicky apod.) v původním termínu nebo se dohodne náhradní termín zkoušky (pravděpodobně v září 2020). Avšak varianta talentové zkoušky na dálku (např. videohovorem) nemusí být ideální, kvalita internetového připojení může průběh zkoušky na dálku negativně ovlivnit, proto preferujeme vaši osobní účast na talentové zkoušce. Prosíme také, aby do budovy školy s dítětem (zájemcem o studium) vstoupil pokud možno pouze 1 zákonný zástupce jako doprovodná osoba. Během talentové zkoušky budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla, do všech budov školy je možný vstup pouze v roušce. Roušku bude moci zájemce o studium sundat pouze podle pokynů učitele při dostatečné vzdálenosti od ostatních osob. Po vstupu do budovy jsou všichni zájemci o studium i jejich zákonní zástupci povinni použít dezinfekci rukou. Za dodržování všech bezpečnostních a hygienických pravidel vám předem děkuji. Na všechny nové zájemce o studium na naší škole se moc těšíme! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy   Kontakty (pokud se nemůžete talentové zkoušky zúčastnit osobně, volejte na uvedená telefonní čísla, nejlépe v dopoledních hodinách): Hudební obor (hlavní budova, Třinec): ·         Mgr. Jiří Zabystrzan: 605 518 495 ·         Mgr. Alicja Böhm: 734396958 Hudební obor (pobočka Bystřice): ·         Petr Vondráček, DiS.: 777 592 588 Taneční obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Monika Fodorová: 705205896 Literárně-dramatický obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         BcA. Klára Kvasničková: 773 298 931 Výtvarný obor (pobočka ul. Koperníkova): ·         Mgr. Beata Martinková: 731 648 720 ·         Mgr. Markéta Hlavničková: 721 950 185      

2

červen

Přijímání nových žáků pro školní rok 2020/2021

PŘIJÍMÁNÍ NOVÝCH ŽÁKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Vážení rodiče, vyhlašuji tímto termíny talentových zkoušek nových žáků pro školní rok 2020/2021. V současné době, kdy se provoz na školách obnovuje postupně, ještě nemáme přesné pokyny k přijímání nových žáků. Je tedy možné, že se níže uvedený způsob přijímacího řízení ještě může změnit. Sledujte prosím naše webové stránky, případné změny okamžitě uveřejníme. V případě jakýchkoliv dotazů k přijímání nových žáků nás prosím kontaktujte.   Termíny talentových zkoušek: ·         Hudební obor (hlavní budova: Třinec, Třanovského 596): pondělí 8. 6. 2020 – čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) ·         Výtvarný, taneční nebo literárně-dramatický obor (pobočka nehudebních oborů: Třinec, Koperníkova 696): pondělí 8. 6. 2020 – středa 10. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) ·         Hudební obor na pobočce v Bystřici (Bystřice 324): úterý 9. 6. 2020 a čtvrtek 11. 6. 2020 (každý den od 14:00 do 17:00 hod.) Přesnější umístění budov ZUŠ Třinec naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Kontakt“.   Informace o vyplnění přihlášky: Před přijímacím řízením si prosím vyplňte online přihlášku s rezervací termínu a času zkoušky. Přihlášku naleznete na těchto webových stránkách v sekci „Dokumenty“. Upozorňujeme, že vyplnění přihlášky neznamená automatické přijetí žáka do ZUŠ Třinec! O přijetí žáka ke studiu rozhoduje vedení školy na základě výsledků přijímacího řízení (zájemci o studium vykonají talentovou zkoušku) a také s ohledem na kapacitu školy a zaplněnost jednotlivých oborů a předmětů. Nyní používáme nový typ přihlášek ke studiu, tzv. interaktivní přihlášku. Pomocí ní si rodič sám vybere a rezervuje termín a čas zkoušek na jednotlivých pobočkách (čímž se vyhne čekání ve frontě při zkouškách a zároveň tím dodržíme hygienický požadavek o shromažďování minimálního počtu osob.) Při vyplňování přihlášky postupujte prosím podle pokynů. Pokud se hlásíte na více oborů, vyplňte prosím pro každý obor přihlášku zvlášť (kvůli různým termínům zkoušky). V hudebním oboru se často stává, že některé předměty (nejčastěji Hra na klavír a Populární a jazzový zpěv) jsou kapacitně omezeny, a nemůžeme tak přijmout všechny zájemce. Doporučujeme proto do poznámky (zejména u těchto předmětů) uvést i druhou variantu předmětu (hudebního nástroje), o který byste případně měli také zájem.  Předpokládaný počet nově přijatých žáků pro školní rok 2020/2021 je 70 žáků. Výsledky přijímacího řízení se rodiče budou moci dozvědět nejpozději dne 30.6 2020, a to přes internetový odkaz, který zákonný zástupce obdrží mailem po odeslání přihlášky, dále na webových stránkách školy a také na vývěsce školy na hlavní budově (Třanovského 596, Třinec).   Informace o průběhu talentové zkoušky: Žák se se svým zákonným zástupcem dostaví do ZUŠ Třinec na termín zvolený v přihlášce (prosíme o příchod s dostatečným předstihem). Zákonný zástupce na místě potvrdí platnost přihlášky svým podpisem. Na talentovou zkoušku se není třeba nijak zvlášť připravovat (viz kritéria níže) a děti se této zkoušky určitě nemusí obávat! U zájemců o studium nezjišťujeme míru znalostí, ale předpoklady ke studiu pro daný obor. Během přijímacího řízení budou dodržována bezpečnostní hygienická pravidla. Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici). Pokud by nařízením vlády nebyla při talentové zkoušce povolena osobní přítomnost dětí a jejich zákonných zástupců, proběhne talentová zkouška distančním způsobem (online videohovory, telefonicky apod.), a to ve stejných termínech a časech zvolených zákonným zástupcem na interaktivní přihlášce. O tomto náhradním způsobu přijímacího řízení bychom vás ještě podrobněji informovali.   Další kola přijímacího řízení: V případě volné kapacity může být přijímací řízení vyhlášeno znovu, a to v termínu září 2020.   Informace pro zájemce, kteří dříve nebyli přijati: Přijímacího řízení se musí zúčastnit všichni uchazeči o studium, tedy i ti, kteří se již hlásili v loňském školním roce a nebyli přijati (např. z kapacitních důvodů). Kvůli zavedení systému nových interaktivních přihlášek (s rezervací termínu a času zkoušky) musí tito uchazeči znovu vyplnit interaktivní přihlášku.   Informace pro stávající žáky, kteří se hlásí na další obor (předmět): Přijímacího řízení se musí zúčastnit také ti žáci, kteří již na naší škole studují a mají zájem o studium dalšího oboru nebo předmětu. Také u těchto žáků musí zákonní zástupci vyplnit novou přihlášku (do poznámky prosíme zapsat informaci, že žák již studuje na naší škole jiný obor nebo předmět). To, zda žák již navštěvuje další hlavní obor nebo předmět, bude při přijímání posuzováno jako další pomocné kritérium hodnocení. Každoročně se ke studiu na naší škole hlásí větší počet zájemců, než můžeme přijmout. Abychom vyhověli co možná největšímu počtu zájemců, budeme v případě rovnosti hodnocení přijímat přednostně nové žáky, tedy ty, kteří ještě žádný další obor nebo předmět na naší škole nestudují.   Kritéria přijímacího řízení:   HUDEBNÍ OBOR: Při přijímacím řízení se posuzují základní intonační dovednosti, hudební paměť a smysl pro rytmus. Uchazeč zazpívá libovolnou píseň, zopakuje tón nebo krátký melodický úryvek, zopakuje vytleskaný rytmus či rytmické říkadlo. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         zpěv písně (intonace) ·         opakování zpívaného tónu a krátkého melodického úryvku (hudební sluch) ·         opakování vytleskaného rytmu (rytmus a hudební paměť)    VÝTVARNÝ OBOR: Při přijímacím řízení jsou předpoklady pro studium ověřovány na základě kresby či malby na zadané nebo volné téma. Doporučujeme zájemci o studium výtvarného oboru přinést s sebou domácí práce z poslední doby. Z hygienických důvodů prosíme zájemce o výtvarný obor přinést si vlastní sadu pastelek a měkkou tužku (výkresy budou k dispozici). Hodnocena jsou tato kritéria: ·         kompozice výtvarného díla ·         spontánnost kresby ·         smysl pro barvu ·         základní povědomí o výtvarných technikách úměrných věku žáka   TANEČNÍ OBOR: Žáci budou hodnoceni na základě tanečního projevu zadaného na dané téma. Zájemcům o studium doporučujeme vzít si k přijímacímu řízení sebou sportovní oděv a obuv. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         rytmické cítění ·         pohybové předpoklady ·         taneční dispozice ·         taneční projev ·         interpretační nadání   LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Při přijímacím řízení se hodnotí přednes předem připraveného krátkého textu (poezie nebo próza) a schopnost jeho proměny v různých situacích (když jsme unavení, nestíháme a nemáme čas, jsme rozzlobení atd.), pohybové schopnosti a rytmické dovednosti. Hodnocena jsou tato kritéria: ·         přednes předem připraveného textu (poezie/próza) ·         pohybová improvizace (pohyb v prostoru na zadané téma - zvířata, emoce, barvy) ·         rytmické dovednosti (zopakování rytmu, dodržení rytmu, vytvoření vlastního rytmu)     V Třinci, dne 4. 5. 2020 Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy    

2

červen

Ochranné štíty ve výuce LDO

Ve výuce literárně-dramatického oboru je velmi důležité vyjádření emocí a nálad, použití mimiky a změny výrazu v obličeji. Jsme proto moc rádi, že jsme do naší školy získali ochranné štíty, které můžou naši žáci používat místo roušek. Velice tímto děkujeme Domu dětí a mládeže Třinec a panu řediteli Mgr. Zdeňku Walachovi za poskytnutí těchto štítů pro naše žáky zdarma!!!

29

květen

Potvrzení pokračování ve studiu na ZUŠ Třinec od 1. září 2020 (šk.rok 2020/2021)

Vážení rodiče, jako každým rokem potřebujeme i nyní zjistit, kteří žáci budou v dalším školním roce pokračovat ve studiu na naší škole. Je to pro nás velmi důležitá informace, mj. i pro počet nových žáků, které můžeme přijmout ke studiu.  Letos tuto skutečnost zjišťujeme nově pomocí internetového dotazníku (odkaz níže), vyplnění vám zabere opravdu jen malou chvíli. Velmi vás prosíme o vyplnění a odeslání tohoto dotazníku nejpozději do 14.6.2020. Vaše odpovědi budeme považovat za závazné, ale chápeme a budeme respektovat, že se na začátku září ještě situace může u některých žáků změnit.  Pro otevření dotazníku prosím klikněte na tento odkaz:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2K7HpawlJMYxqaBl6n3jatFKt9bxrU0pRyJpc7CxzWcCiBA/viewform?usp=sf_link
Za vyplnění a odeslání dotazníku Vám předem děkuji!
Odkaz na dotazník jsme poslali zákonným zástupcům pomocí e-mailu a zveřejňujeme jej také na školním facebooku.  Mgr. Jiří Zabystrzan
ředitel školy 

19

květen

Fotografická soutěž "Poznávám svůj region"

Zveme všechny žáky k účasti ve fotografické soutěži! Více informací naleznete v plakátu.

18

květen

Obnovení prezenční výuky v ZUŠ Třinec

Vážení rodiče, milí žáci, v současné době již je opět obnovena prezenční výuka (výuka ve škole) v ZUŠ Třinec, a to ve všech oborech a na všech pobočkách školy. Upozorňuji, že osobní účast žáků ve vyučování ve škole je do konce školního roku dobrovolná a záleží na rozhodnutí zákonných zástupců. Žákům, kteří do konce školního roku nenastoupí k prezenční výuce (ve škole), bude nadále umožněna distanční výuka (na dálku).  Nově je v platnosti dokument "Provozní a hygienické podmínky v Základní umělecké škole, Třinec, Třanovského 596, příspěvkové organizaci". Tento dokument jsou povinni si prostudovat všichni zákonní zástupci, kteří se rozhodnou pro prezenční formu výuky svých dětí. Dokument byl poslán všem zákonným zástupcům e-mailem, je také ke stažení na webových stránkách školy (v sekci Dokumenty) a je k prostudování na sekretariátu školy (Třanovského 596) a také u vedoucích poboček.  Děkuji vám za přízeň a shovívavost v této nelehké situaci!   Mgr. Jiří Zabystrzan

18

květen

informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje uvedené v Čestném prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění jsou zpracovávány na základě plnění právní povinnosti uložené škole (školskému zařízení) usnesením vlády ČR č. 491 ze dne 30. 4. 2020. Údaje nebudou předávány nebo zpřístupňovány jiným osobám, s výjimkou případů, kdy povinnost předání orgánům ochrany veřejného zdraví vyplývá ze zvláštního právního předpisu. Čestné prohlášení bude uchováno po dobu 1 roku, poté bude zlikvidováno v souladu s vydaným platným spisovým a skartačním řádem. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

14

květen

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec

Hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020 v ZUŠ Třinec Na základě vyhlášky č.211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020, vydávám toto nařízení.   1. Hodnocení žáků na vysvědčení Hodnocení žáků klasifikací na vysvědčení za druhé pololetí šk. roku 2019/2020 bude vycházet: a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy,  b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.   Stupně prospěchu a celkové hodnocení budou zachovány v podobě, v jaké jsou uvedeny ve školním vzdělávacím programu ZUŠ Třinec. Do zameškaných hodin na vysvědčení se započítají pouze hodiny zameškané při výuce ve škole (prezenční výuka).   2. Postupové zkoušky Rozhodnutím ředitele se ruší postupové zkoušky (1.-6. r./I.st. a 1.-3.r./II.st.). Do vyššího ročníku postoupí žáci, kteří budou na konci druhého pololetí hodnoceni a. prospěl(a) s vyznamenáním b. prospěl(a)   3. Závěrečné zkoušky (absolventi I., II. st. a SPD) Ukončení vzdělávání žáků se řídí vyhláškou o základním uměleckém vzdělávání v platném znění. Studium I. a II. stupně a studia pro dospělé bude ukončeno vykonáním závěrečné zkoušky. Závěrečná zkouška může mít formu vystoupení před zkušební komisí, hodnocení audio/video nahrávky vystoupení, autorské písemné práce, vystavení výtvarných prací na výstavě nebo on-line výstavě. Pokud není možné tyto formy zkoušky realizovat, bude hodnocení zkoušky vycházet ze školních aktivit žáka v průběhu školního roku. Formu závěrečné zkoušky vybere učitel daného žáka po dohodě se zákonným zástupcem žáka a po schválení ředitelem školy.     V Třinci dne 14. 5. 2020 Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

18

březen

Distanční výuka

Vážení rodiče, milí žáci,
v souvislosti s uzavřením všech škol vám v ZUŠ Třinec nyní nabízíme jiný způsob vzdělávání, a to výukou z domova na dálku, tzv. distančním vzděláváním. Jedná se o vzdělávání zejména prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail, chat, videohovory, posílání výukových materiálů, audio a video záznamů, telefonicky apod. - podle možností jednotlivých pedagogů, rodičů i žáků).
V současné době vás a vaše děti oslovují učitelé naší školy s nabídkou tohoto způsobu vzdělávání, které v případě vašeho zájmu můžou vaše děti využít. Děkuji předem za vaši spolupráci a přeji všem hodně sil, zdraví a pozitivního myšlení v této nelehké situaci! S pozdravem
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

10

březen

UZAVŘENÍ ZUŠ

Na základě jednání Bezpečnostní rady státu vydalo Ministerstvo zdravotnictví České republiky dne 10. 3. 2020 Mimořádné opatření, Č. j.: MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN, na základě kterého se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020:
- osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělání ve školách a školských zařízení podle zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Na základě tohoto opatření bude Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace (včetně všech poboček) uzavřena, a to od středy 11. 3. 2020 až do odvolání! K dalšímu vývoji této situace sledujte prosím naše webové stránky (www.zustrinec.cz) a školní profil na facebooku. Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

3

březen

KORONAVIRUS - informace

Vážení rodiče,
na pokyn zřizovatele školy (KÚ MSK Ostrava) vyzývám tímto žáky s jejich zákonnými zástupci, kteří pobývali v oblastech se zvýšeným výskytem nákazy, aby po dobu 14 dnů po návratu z této oblasti preventivně do školy či školského zařízení nedocházeli a zůstali v domácí karanténě, resp. aby zákonní zástupci nezletilé děti a žáky do školy neposílali. Žádáme tímto, aby toto oznámili vedení školy či školského zařízení a současně omezili kontakt s lidmi na minimum.
Aktuálně jsou jako rizikové oblasti Itálie označeny (podle zprávy KHS MSK): Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto. Zároveň prosím zákonné zástupce, aby pokud možno nevstupovali do prostor ZUŠ Třinec (a všech poboček školy), pokud to není nezbytně nutné! Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

10

únor

Okresní kolo soutěže Základních uměleckých škol 2019/2020

Zveřejňujeme výsledky okresního kola. Všem našim žákům i jejich pedagogům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně úspěchů v dalších kolech!!!

15

leden

Ředitelské volno dne 15.1.2020 v hlavní budově budově ZUŠ Třinec ul. Třanovského

Vážení rodiče, oznamuji vám, že v termínu středa 15. ledna 2020 vyhlašuji ředitelské volno, a to z důvodu přerušení dodávky pitné vody (havárie na vodovodní síti). Z hygienických důvodů není v tento den možné řádné zajištění výuky. 
Ředitelské volno vyhlašuji pouze na hlavní budově školy (ul. Třanovského 596, Třinec), kde bude dodávka pitné vody přerušena. Na ostatních pobočkách (ul. Koperníkova a Bystřice) proběhne výuka bez omezení. 
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Jiří Zabystrzan, ředitel školy

9

leden

ples ZUŠ a SRPŠ

Vážení rodiče a přátelé ZUŠ Třinec, srdečně Vás zveme na ples! Doplujte a zakotvěte na náš tradiční školní ples ZUŠ a SRPŠ Třinec, tentokrát v námořnickém stylu, v pátek 7.2.2020 v 19:00 hodin v Czytelni-Čítárně ve Vendryni.
Vítr do plachet Vám přivane živá hudba pod velením kapitána Jiřího Zabystrzana.
Můžete se těšit na tombolu o pirátský poklad, námořnický bar, program s překvapením, občerstvení a skvělou zábavu.
V ceně 450 Kč je zahrnuta večeře a místenka.
Doporučený dress code: dle vlastní fantazie s námořnickým nádechem. Rezervace vstupenek na tel. čísle 608 123 406 Budeme Vám také vděční za jakoukoliv pomoc a podporu při přípravě plesu. Tuto prosbu vám zasíláme mailem a děti ji obdrží také od svých učitelů.
Nabídku formy pomoci či podpory pošlete prosím na emailové adresy:
Darina Szymeczková: darina.szymeczkova@seznam.cz;
Iwona Burešová-Wania: ibwania@zustrinec.cz
nebo odevzdejte učitelům do pátku 24.1.2020.  Jako každý rok bude výtěžek z prodeje vstupenek a občerstvení použitý ve prospěch dětí a školních aktivit. Přejeme Vám všechno dobré v novém roce.
Těšíme se na setkání na plese a za jakoukoliv pomoc s organizací už nyní děkujeme.   Rada SRPŠ při ZUŠ Třinec a vedení školy. 

17

prosinec

Vánoční koncert ZUŠ Třinec (2019)

Do posledního místa zaplněný evangelický kostel v Třinci byl tradičně dějištěm našeho vánočního koncertu, který se konal dne 17.12.2019. Krásná vánoční vystoupení předvedli žáci, učitelé a další pozvaní hosté (mj. také žáci ze spřátelené hudební školy v polském městě Jastrzebie-Zdrój).  Koncert mívá každoročně velkou návštěvnost a velmi příznivý ohlas veřejnosti.    Záznam z celého koncertu můžete sledovat zde: https://www.youtube.com/watch?v=aP1vh5F4XOE

11

prosinec

Adventní koncert ZUŠ Třinec - pobočka Bystřice (2019)

Dne 11.12.2019 proběhl v evangelickém kostele v Bystřici každoroční adventní koncert. Představily se různé soubory a sólisté a v závěru také školní orchestr naší školy. Jako hosté vystoupili také žáci spřátelené školy PSM Jastrzebie-Zdroj. Koncert zorganizoval a mluveným slovem prováděl vedoucí bystřické pobočky, p. uč. Petr Vondráček, DiS. 

27

listopad

17. listopad: 30 let svobody

Písněmi Karla Kryla, Marty Kubišové a kapely Golden Kids si připomněli výročí sametové revoluce žáci, bývalí žáci a učitelé ZUŠ Třinec. V rámci akce města "30 let svobody" před KD Trisia a.s. vystoupili ve složení: Martina Honzáková, Radek Morcinek, Darina Szymeczková, Jan Šimka, Jiří Zabystrzan, Daniel Böhm a Pavel Pilch. Mnozí žáci a učitelé naší školy poté vystoupili také v rámci dalších čísel programu, a to s dechovým orchestrem Oldřichovice a společným vystoupením pěveckých sborů Ireny Szurmanové a sboru Martinů. foto: Marek Džupin

28

září

Den otevřených dveří Krajského úřadu MS kraje v Ostravě

Informujeme vás o konání dne otevřených dveří pořádaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje v Ostravě. Akce se koná 28. 9. 2019, v době od 10 do 14 hodin, letos na téma „30 let od sametu 1989 - 2019“.

2

září

Rozvrh hodin kolektivní výuky (HO, Třinec)

Zveřejňujeme zde rozvrh hodin předmětu Nauka o hudbě a předmětů kolektivní výuky (Souborová hra, Hra v orchestru apod.) hudebního oboru na budově vTřanovského v Třinci.