GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Správce údajů:
Základní umělecká škola, Třinec, Třanovského 596, příspěvková organizace
Informace o zpracování osobních údajů, účelu, kategoriích subjektů údajů právních důvodech zpracování a době jejich uchování
Účel zpracování Subjekt údajů Osobní údaje Právní titul zpracování Kategorie příjemců Doba uchování
Zajištění vzdělávání v základní umělecké škole Dítě, žák, student Jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, státní občanství, místo trvalého pobytu, zdravotní stav, zdravotní pojišťovna, druh studia, obor, ročník, studijní zaměření, přehled prospěchu, telefon, email Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Nepředává se 1 až 10 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu
Učitel Jméno a příjmení
Zákonný zástupce Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, telefonní spojení, email, datová schránka
Vedení školní matriky Dítě, žák, student Jméno a příjmení, rodné číslo, popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo žákovi přiděleno, pohlaví, státní občanství, místo narození a místo trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince nebo místo pobytu v zahraničí, nepobývá-li žák na území České republiky, údaje o znevýhodnění žáka uvedeném v § 16 zákona č. 561/2006 Sb., údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou v souladu s § 16 zákona č. 561/2006 Sb., a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení, údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, datum ukončení vzdělávání ve škole, zdravotní pojišťovna Výchovná opatření a hodnocení chování žáka, údaje o docházce do školy, přehled zameškaných vyučovacích hodin a neomluvených zameškaných vyučovacích hodin, podpůrná opatření poskytovaná školou nebo školským zařízením, informace o vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky Správce předává údaje MŠMT, ČŠI, zřizovateli a dalším kontrolním orgánům Od 3 do 50 let dle jednotlivých zpracování a spisového a skartačního řádu
Zákonný zástupce Jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, místo bydliště, pokud nemá na území České republiky místo trvalého pobytu, adresu pro doručování písemností, telefon, email, datová schránka
Učitel Jméno a příjmení
Zabezpečení přehlídek, soutěží, exkurzí a dalších akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností Žák Jméno a příjmení, datum narození, bydliště, telefon, email, nebo číslo pasu číslo OP, obor, ročník podoba, ZP Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání Předává se dalším zpracovatelům (cestovní kanceláře, hotely apod.) Po dobu vzdělávání
Zákonný zástupce Jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, telefon, email
Prezentace školy a zachycení její historie Žák, zákonný zástupce, třetí osoby Jméno a příjmení, třída, ročník, obor, podoba, písemný, zvukový a obrazový projev osobní povahy Oprávněný zájem školy při běžné prezentaci své činnosti a zobrazení historie Široká veřejnost prostřednictvím médií Po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností mezi správcem a subjektem údajů v souvislosti se studiem.
Zaměstnanec Jméno a příjmení, pracovní pozice, firemní telefon, email
Výběrová řízení do zaměstnání Uchazeč o zaměstnání Jméno a příjmení, datum narození, adresa trvalého bydliště, bezúhonnost, zdravotní způsobilost, telefon, email, řidičské oprávnění, jazykové znalosti, údaje z celoživotního vzdělávání a dosavadní praxe Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících Nepředává se 2 roky
Vedení pracovněprávní a mzdové agendy Zaměstnanec Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště Datum a místo narození, všechna dřívější příjmení, rodné číslo, místo trvalého pobytu, byl-li občan účasten důchodového pojištění v cizině a zaměstnavatel je jeho prvním zaměstnavatelem po ukončení důchodového pojištění v cizině, rovněž údaj o názvu a adrese cizozemského nositele pojištění a cizozemském čísle pojištění Vzdělání, údaje o předchozí praxi, přehled o mateřské a rodičovské dovolení, přehled o vojenské a civilní službě Druh pobíraného důchodu Počet dětí Zdravotní znevýhodnění Zdravotní pojišťovna Příjmení a jméno manžela, manželky, název a adresa zaměstnavatele, jméno, příjmení a rodné číslo dítěte Údaje o platu, bezúhonnosti Telefon, firemní email Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád a zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení a zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění Zpracování k uzavření smlouvy se subjektem údajů Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovna, finanční správa a další úřady 5, 10, 50 let
Vzdělávání zaměstnanců Zaměstnanec Jméno a příjmení, datum narození, místo trvalého bydliště, telefon, email Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Akreditovaná pracoviště pro DVPP a další vzdělávací instituce Po dobu trvání pracovního poměru a poté 5 let
Ochrana majetku Osoby pohybující se ve sledovaných prostorech, žáci, zaměstnanci, zákonní zástupci, cizí osoby Podoba a pohyb subjektu údajů Oprávněný zájem školy k ochraně majetku Nepředává se lhůty pro uchování záznamu jsou uvedeny v aktuálním stavu ve spisovém řádu organizace
Zajištění úkolů školy v oblasti BOZ, BOZP, pojistných událostí a úrazů Žák, zaměstnanec, další zúčastněná osoba Jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného, popis úrazu, popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události, zda a kým byl úraz ošetřen, podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů, další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, vyhlášky š. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů a nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu U žáka ČŠI, zdravotní pojišťovna případně Policie ČR
U zaměstnance stanoveným orgánům a institucím (Policii ČR, oblastnímu inspektorátu práce, zdravotní pojišťovně, případně rodinným příslušníkům) lékaři poskytujícímu pracovnělékařskou péči pojišťovně zabezpečující zákonné pojištění
5 až 10 let
Zaměstnanec, další zúčastněná osoba -Jméno, popřípadě jména, a příjmení úrazem postiženého zaměstnance, datum a hodinu úrazu, místo, kde k úrazu došlo, činnost, při níž k úrazu došlo, počet hodin odpracovaných bezprostředně před vznikem úrazu, celkový počet zraněných osob, druh zranění a zraněná část těla, popis úrazového děje, druh úrazu, zdroj úrazu, příčiny úrazu, jména svědků úrazu, jméno a pracovní zařazení toho, kdo údaje zaznamenal
Vedení účetnictví příspěvkové organizace Fyzické osoby v příslušných účetních záznamech jméno, příjmení, datum narození, adresa sídla nebo adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, IČ, DIČ (rodné číslo), pracovní pozice, telefon, email, číslo účtu, datová schránka Plnění právní povinnosti podle ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zřizovatel, MVČR registr smluv, Finanční úřad, a další úřady a instituce ze zákona 3, 5, 10, 15 let
Projekty, žádosti o dotace Fyzické osoby v právním jednání za školu, fyzické osoby případného zprostředkovatele, osoby z cílových skupin, osoby smluvních partnerů jméno, příjmení, datum narození, bydliště, číslo občanského průkazu, číslo cestovního pasu, funkční náplň, mzdové údaje, tel. číslo, e-mailová adresa, údaje z veřejně přístupných evidencí, IČ, DIČ Zpracování je nezbytné pro evidenci účastníků projektů ESF, dotací a projektů MSK, šablony MŠMT Poskytovatel příslušného dotačního programu, kontrolní orgány pro projekty Po dobu realizace projektů, dobu jejich udržitelnosti, archivace po dobu dle poskytovatelem dotace